helikopter_perspektiv_over_roda_sten_konsthall

HISTORIA

Röda Sten Konsthall drivs av den ideella föreningen Röda Sten kulturförening. Här följer berättelsen för uppbyggnaden av Röda Sten Konsthall.

Berättelsen år för år

1991 Hösten bildas en arbetsgrupp för projektet Röda Sten. Arbetsgruppen består av Per Hållén (politiker), Bob Kelly (VD i Bob Kelly AB), Folke Edwards (Konstmuséets chef), Kent Karlsson (professor i måleri på Valands konsthögskola), Akke Zimdal (arkitekt SAR) och Lars Strannegård (ekonom).

1992 februari motionerar Per Hållén i kommunfullmäktige om att låta utreda möjligheterna att utveckla området kring Röda Sten till "ett göteborgskt Louisiana". 

1993 18 juni avslås motionen med motiveringen att idén är så bra, att den inte behöver utredas men att kommunen i rådande budgetläge inte har möjlighet att stödja projektet ekonomiskt. Kommunalrådet för kultur, Margita Björklund, lovar projektet ideellt och praktiskt stöd. Dåvarande oppositionsrådet Göran Johansson framhåller, att något drastiskt måste göras åt det skräpiga området och nedklottrade Pannhuset. 

Hösten 1993 och våren 1994 är ett av arbetsgruppens huvudmål att försöka övertyga politiker och tjänstemän i kommunen om att området inte, som stadsbyggnadskontoret föreslagit, skall kontoriseras. 

1994 I mars grundas stiftelsen Röda Sten med uppgift att "utan vinstintresse utveckla området kring Röda Sten till ett nordiskt kulturcentrum för konst, teater och musik, som också kan presentera internationella utställningar och gästspel av toppklass". I stiftelsen ingår bl a Margita Björklund, Bertil Falck, Per Hållén, Jan Landmark och Fleur Palmé. 

I maj avslår byggnadsnämnden stadsbyggnadskontorets detaljplan för kontorisering av Röda Stenområdet. Detta ser stiftelsen och arbetsgruppen som sin hittills största framgång. Samma månad erhåller Röda Stenprojektet 20.000 kronor av kulturnämnden för projektering av ombyggnaden. 

Sommaren företar fastighetskontoret en provisorisk upprustning av huset, så att det skall kunna användas till den av Göteborgs kulturnämnd initierade Dans och Teaterfestivalen i augusti. 

I december utsätts huset för vandalisering och huvuddelen av de förbättringar fastighetskontoret bekostat förstörs. 

1995 I januari läggs en motion i riksdagen av v, s, fp och kds om statligt stöd till Röda Stenprojektet. Motionen behandlas positivt av samtliga partier i riksdagens kulturutskott. 

I maj bildas Vänföreningen med uppgift att ideellt, praktiskt och ekonomiskt stödja projektet. Antalet medlemmar växer snabbt till över 200. 

Sommaren får Röda Sten ett bidrag på 200.000 kronor från Stiftelsen Framtidens Kultur samt ett anslag på 65.000 kronor för att i samband med VM arrangera en utställning av västsvensk skulptur på området. Pannhuset snyggas upp av fastighetskontoret och i början av augusti öppnas skulpturutställningen. 

I september presenterar Jan Landmark, CA konsult, och Akke Zimdal, FFNS, en ombyggnadsplan, som syftar till att bevara Pannhusets unika karaktär och till minsta möjliga kostnad få fram bästa möjliga bruksyta. 

1996 I februari arrangeras en utställning på Stadsbibliotektet, dœr Röda Sten-projektet presenteras och ett tiotal blivande arkiteter på Chalmers visar spännande framtidsvisioner. 

Under året börjar Röda Sten på allvar profilera sig som en aktiv kulturscen genom en rad föreställningar och utställningar. 

1997 I början av året säger Fastighetsnämnden upp det årliga nyttjanderättsavtal som man haft med Kulturprojekt Röda Sten och förvandlar det till ett rivningskontrakt. Det leder till en opinionsstorm, där 100 kulturpersonligheter (inklusive cheferna för stadens kulturinsitutioner) undertecknar ett upprop till stöd för Röda Sten. 

Hösten beslutas emellertid att projektet får ett 2-årskontrakt på Pannhuset och att Kulturnämnden, som stödjer projektet, får svara för kommunens direktkontakt med kulturprojektet. Ett råd sammansatt av tunga personer inom politik, administration och näringsliv bildas vars väsentliga uppgift œr att skapa goodwill för projektet 

1998 Under året beslutar Fastighetsnämnden som äger Pannhuset och hamnplanen i samarbete med Park- och Naturförvaltningen att rusta upp det f d industriområdet till ett rekreationsområde. 

I oktober besöker kulturminister Marita Ulvskog Röda Sten och ger projektet sitt stöd. 

Under 1998 och 1999 får Kulturprojekt Röda Sten stöd från Göteborgs kommuns och Västra Götalands kulturnämnder som för 1999 även ger ett verksamhetsbidrag på 350 tkr var. 

1999 Under året beslutar Fastighetsnämnden som äger Pannhuset och hamnplanen i samarbete med Park- och Naturförvaltningen att rusta upp det f d industriområdet till ett rekreationsområde. 

I maj besöker statsminister Göran Persson Röda Sten, ser utställningarna av västsvensk skulptur och keramikelevernas lerskulpturer i monumentalformat och uttrycker sin spontana uppskattning. Samtidigt gästas huset av skeppsredare Sten A Olsson och Stena AB:s verkställande ledning m fl. Sammanträffandet leder till att Sten A Olsson utlovar en villkorslös donation till renoveringen på 3 mkr. Samtidigt erbjuder Länsarbetsnämnden gratis arbetskraft, en insats taxerad till ca 2,5 mkr. När slutligen också det statliga Boverket erbjuder 1 mkr kan renoveringen sätta i gång. Utöver detta erbjuder Sören Mannheimer som ordförande i styrelsen för Chalmers Tekniska Högskola Röda Sten ett belopp på sammanlagt 1 mkr som skall användas för samarbetsprojekt mellan konstnärer/artister och chalmersteknologer på Röda Sten. 

September 1999 - september 2000 Röda Stens Pannhus renoveras. För ritningarna svarar arkitekt Hans Olofsson, FFNS-Sweco, för projekteringen Jan Landmark, CA-consultadiministration och för byggledningen F. O. Peterson & Söner Bygg AB. Dessutom har en rad företag bidragit med material och teknik till subventionerade priser. 

2000 6 oktober återinvigs det renoverade Röda Sten. Ombyggnaden är ett lågbudgetprojekt (på ca 5,5 mkr mot ursprungligen beräknade drygt 10 mkr) men gör Pannhuset fullt funktionsdugligt.